Wandeling door Hamerkwartier

Publicatie datum: 08-11-2021

Een wandeling met de gemeente door het Hamerkwartier leverde veel vragen op. Lees hier het verslag.

De gemeente organiseerde op 9 september een informatieve wandeling over de toekomstplannen voor Hamerkwartier. Bewoners en ondernemers van de IJplein/Vogelbuurt en Hamerkwartier waren welkom. 21 geïnteresseerden wandelden mee. Het doel was om elkaar te spreken over belangrijke onderwerpen in de verandering van het gebied. Bijvoorbeeld hoogbouw, verkeer en bereikbaarheid. Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen organiseerde de gemeente op 13 oktober een tweede wandeling. Tijdens die wandeling waren er 15 geïnteresseerden aanwezig. Hieronder leest u de verslagen van de wandelingen.

Verslag 9 september
    1.    Vraag: komt er nieuwbouw op de parkeerplaats van de Dirk?
Antwoord: nee, het gebouw van de Dirk wordt gesloopt en daar en op de plek van de huidige parkeerplaats komt het ‘Motorplein’. Het plein zal de verbinding maken tussen de bestaande buurten en het nieuwe Hamerkwartier en een mooi uitzicht geven op het Motorkanaal en verderop het IJ. Mogelijk kan er wel een kleine kiosk o.i.d. terugkomen. De intentie is om in het nieuwe Hamerkwartier de Dirk te verplaatsen naar de hoek van de Meeuwenlaan en Johan van Hasseltweg.
    2.    Vraag: wordt de Meeuwenlaan veiliger gemaakt?
Antwoord: op termijn zal de Meeuwenlaan geheel aangepakt worden. De snelheid wordt waarschijnlijk 30 km/u, de ventwegen worden weggehaald en er komt meer groen. Op de korte termijn gaan we al een aantal veiligheidsmaatregelen nemen. Zo zullen we de oversteekbaarheid verbeteren. Bewoners geven aan dat stoplichten gewenst zijn op de Meeuwenlaan.
    3.    Een bewoonster geeft aan dat zij vindt dat eerdere inspraakmomenten nooit serieus genomen zijn. Met de zorgen van de bewoners is volgens haar te weinig gedaan. Ook vindt zij het niet redelijk dat bewoners geen bezwaar kunnen indienen. De gemeente geeft aan dat er veel participatie- en informatiemomenten hebben plaatsgevonden, zowel tijdens het opstellen van de Projectnota (2018) als de Investeringsnota (2020/2021). In de Investeringsnota is wel degelijk rekening gehouden met zorgen van bewoners die zij eerder geuit hebben. Maar we kunnen helaas niet aan alle wensen tegemoet komen.
    4.    Vraag: zullen er doorkijken tussen de hoogbouw zijn? Antwoord: ja, in de stedenbouwkundige opzet is rekening gehouden met doorkijken richting het IJ. Er komen nieuwe noord/zuidstraten en de woontorens zullen slank zijn zodat er voldoende ‘licht en lucht’ blijft.
    5.    Bewoners geven aan dat zij bezwaar hebben tegen de torens aan de Meeuwenlaan. Op de hoeken met de Motorkade en de Johan van Hasseltweg hebben deze een hoogte van 60 meter. Dit is volgens sommige aanwezigen te hoog.
    6.    Vraag: wordt het middensegment ook vrije sector? Antwoord: we gaan de huurprijzen reguleren. Middenhuur wordt tot €1.050,-. En middenkoop tot iets boven € 300.000,-.
    7.    Vraag: is het mogelijk om afspraken te maken met ontwikkelaars over woninggroottes? Antwoord: in de Investeringsnota stellen we dat zowel de woningbouw in het sociale als het middensegment gemiddeld 55 m² moet zijn. Het uitgangspunt is ook dat nagenoeg alle sociale huurwoningen worden ondergebracht bij corporaties.
    8.    Vraag: is de hoogbouwcommissie akkoord met de voorgestelde bouwhoogtes?
Antwoord: de hoogbouwcommissie was het niet eens met de voorgestelde bouwhoogtes aan het IJ, zoals het in de Projectnota stond beschreven. Dat hebben we aangepast. De hoogbouwcompositie is nu zodanig dat er een oplopende hoogte is richting het Gedempt Hamerkanaal (zowel vanaf het IJ als vanaf de Meeuwenlaan, m.u.v. de torens op de hoeken van de Motorkade en Johan van Hasseltweg).
    9.    Vraag: wat gaat er gebeuren met de Volvo garage? Antwoord: Hier kan ook ontwikkeling plaatsvinden. Tot op heden hebben de eigenaren van het ontwikkelveld nog geen serieus initiatief getoond. Er zijn nu dus nog geen ontwikkelplannen. Maar dat kan snel veranderen.
    10.    Vraag: welke bebouwing blijft staan?
Antwoord: op de kaart die de bewoners is meegegeven is in blauw aangegeven welke bebouwing blijft staan of waarvan karakteristieke elementen moeten blijven staan (in overleg met afdeling Monumenten). Deze kaart is te vinden in de Investeringsnota deel B.
    11.    Vraag: waarom komen er maar 1.880 sociale huurwoningen? Antwoord: 1.880 woningen is ongeveer 30% van het totaal aantal woningen. Dat is een groot aandeel en bijna net zoveel als er nu aan sociale huurwoningen in de bestaande buurten zijn.
    12.    Vraag: hoe zorgt de gemeente ervoor dat studentenwoningen voor studenten blijven?
Antwoord: dat doen we door de huurprijs voor 25 jaar vast te leggen of als het corporatiewoningen zijn voor langere termijn.
    13.    Vraag: welke gebouwen van het Draka-terrein blijven staan? Antwoord: het witte laboratoriumgebouw blijft staan. Daar komen waarschijnlijk bedrijven in.
    14.    Vraag: wanneer begint de bouw? Antwoord: we starten in 2022 met de openbare ruimte van het Gedempt Hamerkanaal, de Schaafstraat en de Beitelkade. Daar moeten de kabels en leidingen voor het gehele gebied in gelegd worden. Die straten krijgen eerst een tijdelijke inrichting. In 2022 starten de ontwikkelaars met het ontwerpen van de bebouwing en het aanvragen van de vergunningen. In 2023 is de sloop van het Draka-terrein en kan de bouw starten.
    15.    Vraag: wat komt er op de plaats van de Kinderboom? Bewoners geven aan hier vroegtijdig bij betrokken te willen zijn. Antwoord: dat is nog niet zeker. Misschien woningbouw of tijdelijke huisvesting.
    16.    Vraag: is het Draka-terrein eerder af dan het Exclusiva-terrein? Antwoord: op het Draka-terrein komen ongeveer 1.700 woningen. Dat duurt al snel 7 tot 9 jaar. Het Exclusiva-terrein is kleiner en zal eerder klaar zijn.
    17.    Vraag: komt er straks één bestemmingsplan?
Antwoord: nee. We werken met zogenoemde postzegelplannen. Voor elk ontwikkelveld komt een apart plan. Dat doen we om regie te kunnen houden. Als we nu één plan maken voor heel Hamerkwartier, zullen de eerste ontwikkelaars de krenten uit de pap halen. Dan bestaat het risico dat de maatschappelijke voorzieningen of het minder rendabele programma (zoals sociale woningbouw of bedrijfsloodsen) niet of veel te laat worden gerealiseerd.
    18.    Vraag: gaat de gemeente de grond saneren? Antwoord: nee, daar zijn ontwikkelaars verantwoordelijk voor. De gemeente doet dit in de regel alleen op de plekken die openbare ruimte zijn.
    19.    Vraag: hoe groen wordt de wijk? Antwoord: Hamerkwartier zal niet de meest groene wijk van de stad worden. Daar is helaas geen ruimte voor. We realiseren wel kleine parkjes in het gebied en het Oeverpark loopt langs het IJ en heeft een breedte van 50 meter. Ook worden de Meeuwenlaan en Johan van Hasseltweg vergroend. In plaats van binnentuinen maken we daktuinen die je vanaf de straat kunt zien. Het plan voldoet aan de gemeentelijke groennorm.
    20.    Vraag: wat gebeurt er met de bebouwing langs de Johan van Hasseltweg? Antwoord: de gemeente zal die bebouwing waarschijnlijk kopen en slopen om er groen van te maken en om de nieuwe infrastructuur van de Oostbrug en het openbaar vervoer aan te leggen. Wanneer en hoe is afhankelijk van de komst van de Oostbrug. Die brug heeft een lange aanlanding nodig. Ook moet er een hoogwaardige OV-verbinding komen. We wachten daarom nog met de plannen voor de Johan van Hasseltweg totdat de plannen voor de brug duidelijker zijn.
    21.    Vraag: als de Johan van Hasseltweg 30 km/u wordt, moeten we dan straks vier keer stoppen voor een stoplicht?
Antwoord: nee, maar we kunnen nu ook nog niet de garantie geven dat iedereen in één groencyclus de kruising kan oversteken.
    22.    Vraag: komt er geen tunnel voor wegverkeer onder het IJ door?
Antwoord: dat wil het stadsbestuur niet, want dan komen er hier veel meer auto’s. De brug is alleen bedoeld voor voetgangers, fietsers en mogelijk openbaar vervoer.
    23.    Een bewoner geeft aan dat de mobiliteitshub op de Johan van Hasseltweg wel mooi moet worden, zoals die bij Disteldorp en op het Buikslotermeerplein. Veel van zulke hubs zien er vaak niet aantrekkelijk uit.
    24.    Vraag: hoe moeten de mensen die hier gaan werken straks parkeren? Veel docenten komen bijvoorbeeld van buiten de stad. Antwoord: voor voorzieningen moeten parkeerplekken komen in de garages, maar dat moet nog wel afgesproken worden met de ontwikkelaars. Ook kan de mobiliteitshub voorzien in parkeerplekken voor deze doelgroep. Hier komen we op terug bij de vraagsteller.
    25.    Vraag: hoe voorkom je dat iedereen in de omliggende buurten gaat parkeren? Antwoord: we gaan mensen via de Johan van Hasseltweg en de Motorkade leiden. Omdat in de omliggende buurten betaald parkeren is ingevoerd en omdat er toch, hoewel beperkt, voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn in Hamerkwartier zelf, is de verwachting dat er niet in de omliggende buurten zal worden geparkeerd.
Verslag 13 oktober
    1.    Vraag: hoe wordt fietsparkeren geregeld? Antwoord: In de gebouwen, hier zijn ook normen voor. En bezoekers kunnen ook in de openbare ruimte terecht.
    2.    Vraag: welke bebouwing blijft staan?
Antwoord: op de kaart die de bewoners is meegegeven is in blauw aangegeven welke bebouwing blijft staan of waarvan karakteristieke elementen moeten blijven staan (in overleg met afdeling Monumenten). Deze kaart is te vinden in de Investeringsnota deel B.
    3.    Vraag: wanneer start de bouw op het Draka terrein?
Antwoord: start bouw is waarschijnlijk eind 2023. De bouw zal ongeveer 10 jaar duren.
    4.    Vraag: hoe zit het met wind? Antwoord: voor het milieueffectrapport heeft de gemeente onderzoek gedaan naar wind(hinder). In de stedenbouwkundige opzet zoals we die nu voorzien hebben, is het windklimaat over het algemeen goed en er doen zich geen gevaarlijke situaties voor. Wel zal het windklimaat op sommige locaties nog niet voldoende zijn. Dat moet het wel worden. Daarom moeten ontwikkelaars/architecten ook een windonderzoek doen, zodat ze het ontwerp kunnen verbeteren.
    5.    Vraag: wat gebeurt er als eigenaren niet mee willen doen, bijvoorbeeld ten aanzien van de voorzieningen die ze moeten realiseren? Antwoord: in het uiterste geval moeten we dan onteigenen. Maar de markt is dusdanig dat ontwikkelaars wel willen ontwikkelen binnen de kaders die de gemeente stelt. Daarnaast bouwt de gemeente ook een aantal voorzieningen, zoals de basisschool op het Exclusiva-terrein, de sporthal en Techschool op de Eigen Haard kavel en mogelijk de mobiliteitshub.  
    6.    Vraag: hoe zit het met parkeren?
Antwoord: de parkeernorm in Hamerkwartier wordt 0,3 (inclusief 0,1 bezoekersparkeren). Dat betekent 1 auto per 3 woningen. Bedrijven en andere functies krijgen wel een andere parkeernorm dan 0,3. De norm voor sociale huur wordt tussen 0 en 0,1. Dat is gemeentelijk beleid voor nieuwbouw, maar in Hamerkwartier gaan we wel aan de onderkant van de gemeentelijke bandbreedte zitten. Er wordt niet tot nauwelijks geparkeerd op straat. De parkeerplaatsen verwijderen we langzaam uit het straatbeeld. We hebben berekend dat er daardoor vanaf circa 2027 te weinig parkeerplekken in de openbare ruimte zijn. Dat is daarom het moment dat de mobiliteitshub gereed moet zijn. Daarin zal plek komen voor ongeveer 420 auto’s.
    7.    Vraag: wanneer start de bouw van het Exclusiva-terrein? Antwoord: waarschijnlijk starten we daar eind 2022/ begin 2023 met bouwen. De bouw zal ongeveer 3 jaar duren.
    8.    Vraag: hoe zit het met energie? Er is een groot energietekort. Antwoord: in Hamerkwartier hebben we het geluk dat Liander in de buurt zit (in Vogeldorp) en op korte termijn gaat uitbreiden. Toch is het energietekort – de beperkingen van de energie-infrastructuur - zeker een risico in de ontwikkeling. We zijn daarom nu al in gesprek met Liander.
    9.    Vraag: wanneer wordt de rotonde aangepast naar een kruispunt? Antwoord: we beginnen waarschijnlijk in 2023.
    10.    Vraag: kunnen de bedrijven op de ‘Hamerkop’ blijven (o.a. Goudfazant)?
Antwoord: we zien juist voor dergelijke bedrijven een toekomst in Hamerkwartier. Daar maken we ons hard voor. De bedrijven moeten het echter zelf ook willen. Niet alle bedrijven willen blijven en er zijn ook bedrijven die geen passende huisvesting zullen kunnen vinden in Hamerkwartier, of op dit moment tegen tijdelijke zeer lage huurtarieven zitten die straks niet meer reëel zijn.
    11.    Vraag: kan de VerbroederIJ blijven? Antwoord: zij hebben een tijdelijk contract. Tijdelijkheid (4 jaar) is het uitgangspunt geweest bij de selectie van de ondernemers in 2018. Er zijn andere ruimtegebruikers die we een plek moeten bieden, zoals de Techschool. Die heeft een tijdelijke plek nodig in Hamerkwartier, voordat de school naar de definitieve locatie op de Eigen Haard kavel kan verhuizen (in 2026). De enige plek die beschikbaar is, is die waar nu de Verbroederij is gevestigd. Op de tijdelijke locatie van de school komen circa 300/400 leerlingen. Op de definitieve locatie mogelijk tot circa 800.